tôi đang trong tình trạng thiếu niềm tin với cuộc sống hiện tại