Nhà thuốc Hiệu Thuốc Hải Yến

Vị trí ở Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang, Việt Nam

Mô tả: Hiệu Thuốc Hải Yến

Số điện thoại: 0962739969