Nhà thuốc Nhà Thuốc Hiền Thảo

Vị trí ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Hiền Thảo

Số điện thoại: 0983097268