Nhà thuốc Nhà Thuốc Hồng Hà

Vị trí ở 165 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Hồng Hà

Số điện thoại: 0393167234