Nhà thuốc Nhà Thuốc Huệ Sơn

Vị trí ở 29 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Huệ Sơn

Số điện thoại: 02093871116