Nhà thuốc Nhà Thuốc Nguyễn Thị Nguyệt

Vị trí ở 9, Tổ 31, Đường Bình Thuận, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Nguyễn Thị Nguyệt

Số điện thoại: 0384333189