Nhà thuốc Nhà Thuốc Tây Bắc

Vị trí ở 64 Đinh Tiên Hoàng, Tân Thịnh, Hòa Bình, phường Tân Thịnh, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Tây Bắc

Số điện thoại: 02183886777