Nhà thuốc Nhà Thuốc Thanh Thúy

Vị trí ở 180 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Thanh Thúy

Số điện thoại: 0979494983