Nhà thuốc Nhà Thuốc Trường Y

Vị trí ở 161 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam

Mô tả: Nhà Thuốc Trường Y

Số điện thoại: 0393167234