Phổi Hô Hấp
Tư vấn

Phổi Hô Hấp

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Tình

Chuyên khoa phổi và Hô Hấp

Bệnh viện 74 Trung Ương Vĩnh Phúc