E chào bs a
Bs oi cho e hỏi a: ba e bị ut phổi gđ 4 đi căn xương , đã vô hc kèm miễn dịch đợt 1 a. Giờ vô hc đợt 2 mà tình hình dịch bệnh bay giờ ba e vô muộn trong giới hạn bao lâu là ăn toàn a?
- nếu đã vô hc đợt 2 kèm miễn dịch mà ba e bị covid co sao ko a?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ