Bác sĩ cho e hỏi. Bé ngày e 23 ngày tuổi bị nổi đỏ và mụn như thế này là bị gì bác sĩ?