• BS Trần Văn Hòa


    Bạn phải cung cấp thêm thông tin, ví dụ đi ngoài mấy ngày rồi, đi mấy lần 1 ngày, phân thế nào? Lỏng nước hay nhão nát, phân khuôn? Màu sắc phân thế nào? Có sốt không?.... Thì bs mới có hướng chẩn đoán và kê thuốc

    Nhiều trường hợp bs phải khám trực tiếp, sờ nắn xem bụng bệnh nhân thế nào, có phản ứng thành bụng, có chướng bụng không?....

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ