Con mình đã uốn grail kì 150 rồi bé sốt 39’5 độ vậy có cần nhết thuốc hạ sốt nửa ko ah