Bé nhà e dc 11m15d. Bé bị đi ngoài từ hwa tới giờ vẫn đi. Ra gơn máu và có kèm sốt 38.3