E bị bệnh amiđan gần 2 tháng rồi e bị nuốt vướng mắt ngẹn lại bị ù tai nữa e có thể cắt amiđan ko e bị ù tai là nguyên nhân do đâu