E bị bệnh amiđan gần 2 tháng rồi e bị nuốt vướng mắt ngẹn lại bị ù tai nữa e có thể cắt amiđan ko e bị ù tai là nguyên nhân do đâu

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ