Cháu chào bs 3-4 ngày hôm nay trong họng của cháu ngay cuống lưỡi xuất hiện mụn nổi lên gây cộm và vướng rất khó chịu . Đó là biểu hiện triệu chứng gì ạ