Cuống lưỡi cháu nổi hột, bác sỹ xem giúp chỗ góc cháu khoanh nó nổi hay sưng màu vàng góc đó là biểu hiện gì giúp cháu với! Cảm ơn bác sỹ