Em bị u mềm lây trước đây đã nạo nhưng giờ thấy xuất hiện lại nghi là u mềm lây tiếp