Em bị u mềm lây trước đây đã nạo nhưng giờ thấy xuất hiện lại nghi là u mềm lây tiếp

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ