- mẹ em chỉ thấy cục U ở ngực phải và đi SÂ ở tuyến thị xã ngta cho kết quả như hình 1 và Bsi kêu đi tuyến trên
- đi tuyến trên thì bác sĩ cho SÂ và kểu quả hình 2