Ib riêng thế nào ạ. E đã từng quan hệ rồi, e 21t ạ