Gần đây con hay bị giật cơ mặt,lúc ngủ con bị giật cơ trán và má nhiều