E bị ngứa , gãy nổi mẩn hết lại lên tiếp
Uông thuôc hết , nhưng hêt thuoc lai bi ghêm