Cho e hỏi họng cảm giác cứ nghẹn có đờm ạ .
Xông ói ra đờm đỡ hồi sau nó lại tiết lại nghẹn cổ họng

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ