Em có đổ ooxxi già vào tai khi thấy tai bị bít bởi 1 lớp mày trắng sau đó lớp màu trắng có giảm nhưng bị ù tai và nhìu lúc bị đau khi chạm vào