Em bị rong kinh 15 ngày ra máu đen đau ngực vào ban đêm bình thường kinh e đều rơi vào ngay 22 mà tháng trước 17/8 e tiêm vacxin xong 30/8 e mới có kinh ra it và rong đên hôm nay mong bs tư vấn giúp e

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ