Tự nhiên em cảm thấy hơi ngứa gần hột le, em
vạch ra thấy dấu hiệu như hình ạ, một bên sưng hơi ngứa ạ