Hiện tại tình hình của em là f0 ngày thứ 6 và ho rất nhiều khi hít thở vào lòng ngực. Hít vào lòng ngực đau và bắt đầu ho khan rất nhiều

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ