Con em vừa sốt vừa nổi ban thì có bị gì không bác sĩ?