Bác sỹ e bị ăn uống bị vướng cổ họng bị mất ngẹn cổ họng khó thở gần 15 ngài rồi Sinh bác sỹ giúp em