Tháng trước em bị rong kinh, kỳ kinh của em hẳn 12 ngày
Tháng này em bị chậm 7 ngày rồi, do tháng trước em bị rong kinh nên mới bị chậm hay em có thai ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ