Mắt trái của em mấy hôm nay cứ giựt giựt thì vậy có cảnh báo bệnh gì không bác sỉ ? cin cảm ơn bác sỉ