Em bin nhiệt miệng gần 2 tuần nay bị cả 2 bên dưới má nhưng 1 bên đã hết nhưng chỗ bị nhiệt vẫn còn vết trắng đỏ có đáng lo không bác sĩ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả