E bị polyp mũi về sau viêm mũi hay sao á mũi e cứ ngẹt quài làm cach nào trị duoc khong. Và con e bị lây giong y e thì có sao khong bac si