Tai em có tiệu chứng đau thì em mua 1 cây soi về soi và thấy có cái gì đó trong tai thì cho em hỏi cái đó có phải vâth thể lạ không cả 2 tai đèo bị

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả