Bác sĩ ơi
E bị muỗi đốt thâm chân nhiều
Nên dùng derma forte hay philDOMINA v ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ