Đó dịch covid và chích trể thì hiện tại chích ngừa cho bé có cách nào k ạ