Dạ u ác tính, sờ ngoài thấy u to, bệnh nhân vẫn đi vs được, bệnh nhân 78 tuổi không đủ sức khoẻ để mổ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ