Dạ u ác tính, sờ ngoài thấy u to, bệnh nhân vẫn đi vs được, bệnh nhân 78 tuổi không đủ sức khoẻ để mổ