những thịt mọc lên ở dưới cuống lưỡi như ảnh có ảnh hưởng gì không với cả nguyên nhân và cách chữa e xin cảm ơn