Vệ sinh vết thương
Cháu vừa cắt chỉ ở môi xong thì có phải vệ sinh vết thương bằng nước muối như khi chưa cắt chỉ không ạ