Ket qua xet nghiem cos muc decenoylcarnitine c10:2 tăng k bik có vấn đề j k nhờ bsi tư vấn giúp