Xin chào
Tôi muốn tìm nơi bác sĩ Hòa Hiệp để khám chuyên khoa Ung Bứu cho mẹ tôi
Xin cho biết thông tin chi tiết : tên bệnh viện. Khoa . Khung giờ để gặp bác sĩ Hòa Hiệp Khám Ung Bứu