em đi kham kết qua bao em hơ van 2la 2/4 có nguy hiểm hok . mà sao hok thay cho em thuốc uốn gì hết . em lo qua

như cho em hỏi hơ van 2/4 vậy có họi là nặng ko bác si