Em thấy trong nước tiểu có màu đỏ liệu có bị sao không

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ