chào bác

em mới khám từ bác mà về nhà vẫn bị khó nhức đầu vào buối sáng thì là thế nào bác ơi