Em sinh xong em bé thì em bé khoảng 5 tháng thì em bị rong kinh , và hết rộng kinh thì đến bây giờ em tắt kinh luôn

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ