Tất cả răng đều nhỏ và không đều thì có cần niềng không hay bọc thưa bác sĩ ?