Khi thấy khó thở hoặc có dấu hiệu lên cơn hô hấp mạn tính thì tôi cần làm gì?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ