Tôi có triệu chứng của bệnh trầm cảm. Làm sau để giải quyết hết được chúng ạ