Trước lúc đau bạn có hoạt động gì khác với người thường hay va đập vào đâu không ? Bạn đau nhiều vào lúc nào ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ